ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЛБАН ХААГЧДАД

Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газрын даргын 2017 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн А/263 тоот тушаалыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөрийн биржүүдийн албан хаагчдад зориулсан “Ажил, мэргэжлийн чиг баримжааны мэргэшсэн зөвлөх бэлтгэх” 5 өдрийн 40 академик цагийн сургалт  2019 оны 02-р дугаар сарын 12- 21-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад эрх бүхий нийт 37 биржийн 70 ажилтан хамрагдаж байгаа бөгөөд сургалтыг Европын Холбооны санхүүжилттэй Монгол улсад ажлын байрыг Нэмэгдүүлэхэд  Дэмжлэг үзүүлэх төсөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа юм.

Мөн Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 181 дүгээр конвенци, МУ-ын           ХЭДТХ-ийн 8,9 дүгээр заалтыг хэрэгжүүлэхэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж буй албан хаагчдыг чадавхижуулах ялангуяа Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ /ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах, ажилд зуучлах, бүртгэл мэдээллийн сан/-г зорилтот бүлгийн иргэдэд мэргэжлийн түвшинд үзүүлж ажиллахад ач холбогдлоо өгч байна.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7


Хэвлэх Share