Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 Журам загвар шинэчлэх тухай 2019-02-14 2019-02-14 Татах
2 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хавсралт 2017-04-28 2022-04-28 Татах
3 Нийгмийн халамжийн ажилтнуудын хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 2017-04-28 - Татах
4 ХНХЯ-ны сайдын 2017.07.04-ний А/121 дугаар тушаал 2017-07-04 - Татах
5 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-19 - Татах
6 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж батлах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Татах
7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-27 2017-01-27 Татах
8 2016 оны А/216/А/104 тоот тушаал: Журам шинэчлэн батлах тухай 2016-11-02 2016-11-02 Татах
9 2015 оны А/185/405 тоот тушаал: Хөтөлбөр батлах тухай 2015-10-07 2015-10-07 Татах
10 2015 оны А/181/218 тоот тушаал: Журам батлах тухай 2015-10-05 2015-10-05 Татах
Нийт: 28 үр дүн
1 2 3  Дараах